Archiwum dla miesiąca: marzec 2013


Uchwała Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 1 z dnia 08.03.2013 r.

w sprawie: nadania Członkostwa Honorowego Bractwa Kaphornowców.

 

Na podstawie art. 21 statutu Bractwa Kaphornowców w sprawie nadawania tytułu członka honorowego oraz zgodnie z art. 28 dotyczącym sposobu podejmowania uchwał przez władze Bractwa
uchwala się:

 

  1. Za wybitne zasługi dla Bractwa nadaje się tytuł Honorowy Członka Bractwa, o którym mowa w art. 10 ust. 2 statutu:
    kapitanowi Aleksandrowi KASZOWSKIEMU
    – grotmasztowi kadencji 1985-1993
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Roczne sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców 2012-2013

Roczne sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców 08.03.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
(GDAŃSK – 08.03.2013 r.)

Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców odbyło się w dniu 08.03.2013 r. w drugim terminie (tj. o godz. 1630) w Restauracji „Gdańska” w Gdańsku. Zgromadzenie prowadził grotmaszt Czesław DYRCZ. Zatwierdzony porządek Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców obejmował poniżej zamieszczone punkty, które przedstawiono wraz ze stosownym komentarzem:

1. Sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców z działalności Bractwa w roku 2012-2013. (Sprawozdanie umieszczone na stronie internetowej Bractwa Kaphornowców w zakładce Komunikaty/Sprawozdania z działalności).

2. Działalność Bractwa Kaphornowców w roku czterdziestolecia istnienia (propozycje). Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców zdecydowało o podjęciu dalszych prac przez Kapitułę Bractwa wraz z rozpatrzeniem możliwości zaproszenia przedstawicieli zagranicznych Bractw Kaphornowców.

3. Dyskusja i podjęcie stanowiska dotyczącego interpretacji zapisów regulaminu rejsu żeglarskiego w obszarze i poza obszarem II. Grotmaszt przedstawił problem związany
z interpretacją Regulaminu rejsu żeglarskiego wokół przylądka Horn. Interpretacja jaką dotychczas stosowano do obszaru II jest przejrzysta. W rejsie należy przeciąć równoleżnik 40oS na jednym z oceanów, następnie okrążyć przylądek Horn i wyjść z obszaru na drugim oceanie. W przypadku przejścia z Oceanu Atlantyckiego (wchodząc na nim do obszaru), okrążyć przylądek Horn i wyjść z obszaru na Oceanie Spokojnym. Powyższa problematyka wzbudziła gorącą dyskusję związaną z istotą obecnych rejsów powiązanych z opłynięciem przylądka Horn. Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców zdecydowało o podjęciu dalszych prac wyjaśniających przez Kapitułę Bractwa oraz wypracowanie ostatecznego stanowiska.

 

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia dot. nadania tytułu członka honorowego Bractwa Kaphornowców kpt. Aleksandrowi KASZOWSKIEMU – grotmasztowi kadencji 1985-1993. Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców. Treść Uchwały Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców Nr 1 z dnia 08.03.2013 r.
w sprawie nadania tytułu członka honorowego Bractwa Kaphornowców znajduje się na stronie internetowej Bractwa w zakładce Komunikaty/Uchwały Bractwa.
5. Wręczenie honorowego tytułu Bractwa Kaphornowców kpt. Aleksandrowi KASZOWSKIEMU. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców Nr 1
z dnia 08.03.2013 r. w sprawie nadania tytułu członka honorowego Bractwa Kaphornowców Grotmaszt wręczył kpt. Aleksandrowi KASZOWSKIEMU dyplom i medal członka honorowego naszego Bractwa.

6. Wolne wnioski:
– Podkreślenia wymagają fakty związane z przyjęciem nowych członków do Bractwa Kaphornowców – złożenie ślubowania, odebranie dyplomu i chusty oraz wniesienie wymaganych opłat. Wielu zdeklarowanych kandydatów nie uczyniło tego od dłuższego czasu;
– Obserwowana jest od dłuższego czasu mała aktywność wielu członków Bractwa Kaphornowców. Końcowa faza ustanawiania konta bankowego i zmian na stronie internetowej spowoduje ukazanie czynnych członków naszego Bractwa.

7. Sprawy organizacyjne (możliwość uregulowania składek i zakupu akcesoriów Bractwa Kaphornowców).

8. Udział w uroczystości „Rejs Roku’2012” (Dwór Artusa). Podczas uroczystości m. in. została wręczona nagroda grotmaszta Kaphornowców kpt. Tomaszowi CICHOCKIEMU „Za dobrą żeglarską robotę w trudnych warunkach” – za samotne opłynięcie kuli ziemskiej na jachcie s/y „Polska Miedź”.

9. Przyjęcie nowych członków Bractwa Kaphornowców i wręczenie żółtych chust. Kapituła Bractwa Kaphornowców dokonała realizacji Uchwały Kapituły Bractwa Kaphornowców Nr 20
z dnia 12.02.2013 r. w sprawie przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2013 Uchwała Kapituły obejmowała przyjęcie 32 nowych członków Bractwa Kaphornowców podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia w dniu 08.03.2013 r., jednakże na uroczystość stawiło się zaledwie 20 nowych członków. Zostały również wręczone czerwone i żółte chusty (10) przyznane w latach poprzednich oraz laury kapitańskie dowódcom wypraw kaphornowskich.

10. Kaphornowska biesiada.

 

GROTMASZT
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz

Przejdź do paska narzędzi