Regulamin rejsu żeglarskiego

Załącznik do uchwały Kapituły Bractwa Kaphornowców  z dnia 28.01.2023 r. w sprawie zmian do „Regulaminu rejsu żeglarskiego wokół Przylądka Horn”

,,Regulamin Rejsu Żeglarskiego Wokół Przylądka Horn’’

Regulamin rejsu żeglarskiego wokół Przylądka Horn, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi integralną część Statutu Bractwa Kaphornowców ustanowionego w 1996 roku (z późniejszymi zmianami) i określa warunki, które muszą być spełnione w czasie rejsu, aby okrążenie Hornu mogło być podstawą do ubiegania się uczestników rejsu o przyjęcie do Bractwa, oraz określa procedurę tego przyjmowania.

A. Warunki, które powinna spełniać jednostka.

1.Jednostka użyta do rejsu wokół Hornu musi być statkiem żaglowym.

2.Jednostka ta musi nosić prawnie mu przyznaną banderę polską lub banderę innego państwa.

B.  Obszary objęte ustaleniami regulaminu.

3.Wody Oceanu Atlantyckiego i Spokojnego na południe od Przylądka Horn.

C. Warunki uprawniające do przywileju używania imienia „Albatros Hornu” i noszenia żółtej chusty.

4.Okrążenie Przylądka Horn od południa, w rejsie wyłącznie pod żaglami.

D. Warunki uprawniające do przywileju używania imienia „Albatros Hornu” i noszenia czerwonej chusty.

5.Przywilej ten nabywają Siostry i Bracia, którzy mając przyznany już przywilej używania imienia „Albatros Hornu”, opłyną od południa przylądek Horn po raz drugi z tym, że przynajmniej jedno z opłynięć będzie miało miejsce w rejsie o długości nie mniejszej niż 1852 mile morskie. Trasa rejsu na tym obszarze musi być zrealizowana wyłącznie pod żaglami (z zastrzeżeniem podanym w pkt.6).

6.Napęd inny niż żaglowy, samodzielnie lub razem z żaglami, może być użyty wyjątkowo w sytuacjach awaryjnych, ćwiczebnych, szukania osłony lub zawinięcia do portu, pod warunkiem, że odcinki trasy przebyte na żaglach będą stanowiły zamkniętą linię. Okoliczności zmuszające do użycia napędu innego niż żaglowy, powinny być odpowiednio zarejestrowane i ujęte w sprawozdaniu z rejsu.

E. Wymagania proceduralne.

7.Przyjęcie do Bractwa następuje na wniosek osoby zainteresowanej przez wypełnienie „Deklaracji przyjęcia do Bractwa Kaphornowców”, której wzór przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Decyzja o przyjęciu do Bractwa jest podejmowana przez Kapitułę Bractwa na podstawie dokumentów potwierdzających fakt odbycia danego rejsu przez osobę ubiegającą się oraz po złożeniu dokumentów – sprawozdania z rejsu przez kapitana i ogłaszana w formie uchwały Kapituły.

8.Kapitan zgłaszający odbyty rejs jachtu kwalifikujący jego załogę do przyjęcia w poczet Bractwa składa (dowolną drogą: pocztą zwykłą na aktualny adres korespondencyjny Bractwa, i elektroniczną na adres kontaktowy ze strony internetowej Bractwa lub osobiście) zgłoszenie rejsu (zgodnie z załącznikiem nr 2)

9.W wyjątkowych sytuacjach np. związanych z długotrwałą nieobecnością kapitana jachtu, odbyciem rejsu na jachcie pod obcą banderą, zgłoszenie rejsu może być dokonane przez inną niż kapitan osobę spośród załogi.

10.W przypadku rejsu pod obcą banderą, ubiegający się o przyjęcie do Bractwa składa (dowolną drogą: pocztą zwykłą na aktualny adres korespondencyjny Bractwa, i elektroniczną na adres kontaktowy ze strony internetowej Bractwa lub osobiście):

– deklarację przyjęcia do Bractwa (zgodnie z załącznikiem nr 1);

– zgłoszenie rejsu wokół Przylądka Horn (zgodnie z załącznikiem nr 2).

11.W przypadku zgłoszenia kandydata do noszenia czerwonej chusty ubiegający przedstawia opinie, karty (wzór na stronie Polskiego Związku Żeglarskiego) z rejsów wokół Przylądka Horn oraz zgłoszenia rejsów wokół Przylądka Horn (zgodnie z załącznikiem nr 2).

12.Termin składania dokumentów związanych z przyjęciem do Bractwa upływa z dniem 31 grudnia roku poprzedzającego marcowe Walne Zgromadzenie Bractwa (termin może ulec wydłużeniu z ważnych powodów na podstawie decyzji Kapituły Bractwa).

13.Wszelkie koszty związane z wydaniem dokumentów ponoszą wnioskodawcy.

14.Warunkiem akceptacji wniosku są opłacone składki członkowskie.

F. Ustalenia końcowe.

15.Niniejszy regulamin obowiązuje od 28.01.2023 r.

16.Znowelizowany regulamin został zatwierdzony przez Kapitułę Bractwa w dniu 28.01.2023 roku i wchodzi w życie z dniem podpisania uchwały w tej sprawie.

Zał nr 2 Zgloszenie-rejsu-wokol-przyladka-horn

zał. nr 1 Deklaracja wstąpienia do BK

Przejdź do paska narzędzi