Statut Bractwa

Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia Bractwa Nr 3 z dnia 06.03.2015r. w sprawie zmiany statutu Bractwa Kaphornowców

Statut Bractwa

STATUT BRACTWA KAPHORNOWCÓW
ZMIENIONY PO RAZ CZWARTY

A. Część ogólna

Art. 1.
Bractwo Kaphornowców jest dobrowolnym stowarzyszeniem polskim, działającym w myśl prawa o stowarzyszeniach.

Art. 2.
Bractwo Kaphornowców używa bądź pełnej nazwy – „Bractwo Kaphornowców”, bądź też w sytuacjach nieoficjalnych używa tylko nazwy „Bractwo”.

Art. 3.
Bractwo używa godła, pieczęci, proporca, chusty i znaczka.

Art. 4.
Obszarem działania Bractwa jest cala Rzeczpospolita Polska, oraz inne kraje świata, w których działają podobne stowarzyszenia.

Art. 5.
Siedzibą Bractwa jest Miasto Gdynia.

B. Cele i środki działania

Art. 6.
Celem działania Bractwa Kaphornowców jest:

– utrzymywanie więzi przyjacielskiej pomiędzy członkami Bractwa;
– działalność na rzecz kultywowania tradycji morskich;
– wzbogacanie i propagowanie wiedzy historycznej o działalności polskich żeglarzy;
– uprawianie, rozwijanie i upowszechnianie żeglarstwa morskiego;
– prowadzenie działalności kulturalnej przez popularyzację kultury morskiej i tradycji żeglarskich;
– prowadzenie działalności oświatowej polegającej na szkoleniach w zakresie żeglarstwa;
– wspieranie inicjatyw żeglarskich;

Art. 7.
Cele te są realizowane poprzez:
– doroczne uroczystości otwarte i wewnętrzne;
– współpracę trwałą i okazjonalną z instytucjami w kraju i za granicą działającymi na rzecz  kultury, sportu i gospodarki morskiej;
– fundowanie nagród i premii;
– sponsorowanie lub popieranie wypraw, uroczystości oraz imprez;
– publikacje własne, prelekcje i odczyty;
– udział swoich członków w pracach innych organizacji;
– własną działalność gospodarczą w formie przewidzianej prawem, z której cały dochód przeznaczony jest  na działalność statutową;
– działalność Ambasadorów Bractwa

Art. 8.
Środki za pomocą, których Bractwo realizuje wymienione wyżej cele mogą pochodzić z:
– składek i wpisowego;
– darowizn i zapisów;
– dotacji i subwencji;
– własnej działalności gospodarczej;
– ofiarności publicznej.

C. Członkowie Bractwa

Art. 9.
Członkami Bractwa zwanymi wedle woli „Siostrami” lub „Braćmi” są:
– członkowie zwyczajni;
– członkowie honorowi:
– przyjaciele Bractwa.

Art. 10.
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy, kto po okrążeniu Hornu pod żaglami i pod polską lub innego państwa banderą, złoży deklarację o chęci przystąpienia do Bractwa. Okrążenie Hornu musi być wiarygodnie udokumentowane. Celem ujednolicenia wymagań stawianych przez Bractwo przy przyjmowaniu członków zwyczajnych, zostaje wprowadzony „Regulamin rejsu żeglarskiego wokół Przylądka Horn”, zwany w dalszej części statutu Regulaminem.
2. Członkiem honorowym, na mocy decyzji Bractwa, może zostać osoba wyróżniająca się zasługami dla kultury lub gospodarki morskiej oraz jednocześnie dla Bractwa.
3.  W uznaniu dla najwyższych autorytetów moralnych i żeglarskich Tworzy się Komandorię Bractwa jako organ doradczy Grotmaszta i Kapituły Bractwa. Skład Komandorii stanowią byli Grotmasztowie i członkowie Honorowi   Bractwa.
4.  Ambasadorem Bractwa, na mocy decyzji Kapituły, może zostać mianowany członek zwyczajny Bractwa, który wykazuje się dużą aktywnością w realizacji celów Bractwa w swoim środowisku.
5. Przyjacielem Bractwa, na mocy decyzji Kapituły Bractwa, może zostać osoba, która identyfikuje się z celami i zadaniami Bractwa oraz wyraża wolę aktywnego współdziałania.

Art. 11.
Członkostwo nadają właściwe władze Bractwa.

Art. 12.
Bractwo darzy uznaniem i szacunkiem osoby, które mając takie prawo, do Bractwa nie przystąpiły.

D. Obowiązki, prawa i przywileje

Art. 13.
Nowo przyjmowany członek obowiązany jest:
– złożyć osobiście ślubowanie zawarte w Rocie Bractwa podczas ceremonii na  Walnym Zgromadzeniu Bractwa;
– uiścić wpisowe w wysokości określonej przez władze Bractwa.

Art. 14.
Członkowie Bractwa mają prawo:
– mienić się członkami Bractwa w życiu publicznym i prywatnie;
– korzystać z przywilejów nadanych im przez Bractwo;
– spluwać na nawietrzną i gwizdać na pokładzie;
– używać ustanowionych w Bractwie oznak i insygniów;
– reprezentować Bractwo;
– wybierać i być wybieranym do władz Bractwa;
– stawać w sprawach dotyczących Bractwa lub jego członków;
– należeć do organizacji zagranicznych o podobnym charakterze.

Art. 15.
Obowiązkiem członków Bractwa jest:
– uczestniczenie w życiu Bractwa;
– płacenie składek; członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek;
– wspieranie finansowe Bractwa w miarę potrzeby i możliwości;
– przestrzeganie zwyczajów panujących w Bractwie;
– podporządkowanie postanowieniom władz Bractwa.

Art. 16.
Członkom Bractwa mogą być nadawane statutowe przywileje:
– używania przydanego imienia „Albatros Hornu” i noszenia na uroczystościach Bractwa żółtej   bądź czerwonej chusty na lewym ramieniu, nadanej zgodnie z Regulaminem;   (połączono 2 podpunkty. )
– podnoszenia kaphornowskiego proporca pod salingiem dowodzonego przez siebie jachtu
– „Laur Kapitański” nadawany kapitanom – dowódcom załóg kaphornowych.
Członkom Komandorii Bractwa służy prawo noszenia na uroczystościach Bractwa błękitnej chusty na lewym ramieniu bądź pozostawienia – według swego uznania – chusty dotychczasowej.

Art. 17.
Zawieszanie w prawach członka może nastąpić na skutek niewywiązywania się z obowiązków statutowych, o których mowa w art. 15 w drodze uchwały Kapituły.
Utrata członkostwa następuje poprzez wykluczenie z Bractwa w drodze uchwały Sądu Pokładowego za:
– naruszenie interesu i dobrego imienia Bractwa;
– naruszenie honoru i dobrego imienia żeglarza polskiego;
– wykorzystywanie przynależności do Bractwa dla osiągnięcia indywidualnych korzyści;
– skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa  umyślne.

E. Władze Bractwa

Art. 18.
Władze Bractwa są następujące:
– Doroczne Walne Zgromadzenie Bractwa;
– Grotmaszt i Kapituła;
– Kontrol Mesa;
– Sąd Pokładowy.

Art. 19.
Walne Zgromadzenie Bractwa odbywa się raz w roku w  miejscu ustalonym przez Kapitułę Bractwa.

Art. 20.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bractwa zwołuje Grotmaszt na wniosek swój, Kontrol Mesy, lub grupy składającej się, z co najmniej jednej trzeciej członków.

Art. 21.
Walne Zgromadzenie Bractwa jest władne:
– dokonywać raz na cztery lata wyboru przewodniczącego zwanego Grotmasztem; wybór może  być dokonywany jedynie spośród dowódców załóg kaphornowych;
– dokonywać wyboru raz na cztery lata trzech członków Kontrol Mesy i trzech członków Sądu Pokładowego;
– rozpatrywać coroczne sprawozdania Grotmaszta z działań jego i Kapituły, oraz sprawozdania Kontrol Mesy i Sądu Pokładowego;
– oceniać wyniki działalności statutowej i finansowej Bractwa;
– udzielać absolutorium ustępującym członkom władz obieralnych;
– odwoływać i powoływać członków władz w wyborach tajnych lub jawnych, w zależności od uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie;
– opiniować program działania Bractwa;
– ustanawiać przywileje;
– nadawać tytuł Członka Honorowego;
– podejmować uchwały dotyczące spraw Bractwa.

Art. 22.
Grotmaszt powołuje i odwołuje członków Kapituły, która ma działać w składzie od 7 do 10 osób.
Grotmaszt powołuje Kwestarza, który czuwa nad skarbcem Bractwa oraz pozostałych członków Kapituły, którym stanowiska i zakres czynności określa w zależności od potrzeb Bractwa.

Art. 23.
Grotmaszt wraz z Kapitułą tworzą zarząd, który:
– reprezentuje Bractwo na zewnątrz;
– przewodzi Bractwu i organizuje jego działalność;
– realizuje działania gospodarcze;
– czuwa nad pomnażaniem majątku Bractwa;
– prowadzi korespondencje i księgowość;
– prowadzi ewidencje, kroniki i archiwa;
– gromadzi eksponaty, dokumentacje i pamiątki z wypraw kaphornowskich;
– wyznacza wysokość wpisowego i składek rocznych;
– nadaje członkostwo zwyczajne;
– nadaje przywileje statutowe;
– mianuje i odwołuje Ambasadorów Bractwa.

Art. 24.
Do składania oświadczeń woli niezbędny jest podpis Grotmaszta i jednego członka Kapituły, zaś do zaciągania zobowiązań majątkowych niezbędny jest podpis Grotmaszta i Kwestarza.

Art. 25.
Kontrol Mesa wypełnia role wymaganej prawem komisji rewizyjnej i jest uprawniona do corocznego kontrolowania działalności statutowej i finansowej.

Art. 26.
Sąd Pokładowy ma prawo rozstrzygania w sporach pomiędzy braćmi i w sprawach gdzie stronami mogą być Kapituła i bracia. Sąd pokładowy podejmuje działania na wniosek Grotmaszta lub jednego z braci.

Art. 27.
Sąd Pokładowy ma w dyspozycji:
– udzielenie upomnienia;
– zawieszenie w prawach członka;
– wykluczenie z Bractwa z następujących powodów: nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał stowarzyszenia, oraz Sądu Pokładowego.
Od decyzji Sądu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Bractwa.

Art. 28.
Uchwały władz Bractwa są prawomocne, jeśli zapadają:
– na Walnym Zgromadzeniu zwykłą większością głosów członków, ale przy obecności, co najmniej połowy członków w pierwszym terminie i przy dowolnej liczbie członków w drugim terminie (który może być wyznaczony 15 minut po pierwszym);

– w Kapitule zwykłą większością głosów, ale przy obecności Grotmaszta lub Bezanmaszta, i co najmniej czterech członków Kapituły, w tym Kwestarza, jeśli uchwała dotyczy spraw majątkowych;

– w Kontrol Mesie i Sądzie Pokładowym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków danego organu.

Art. 29.
W razie zmniejszenia składu władz wymienionych w art. 18 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

F. Postanowienia końcowe

Art. 30.
Statut wchodzi w życie z chwilą uzyskania przez Bractwo wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 31.
Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek Grotmaszta, Kontrol Mesy lub grupy liczącej, co najmniej trzecią część członków, tylko na Walnym Zgromadzeniu Bractwa drogą uchwały, podjętej głosami co najmniej dwóch trzecich głosów obecnych.

Art. 32.
Bractwo może zostać rozwiązane na wniosek każdej Siostry lub Brata, ale tylko na Walnym Zgromadzeniu Bractwa, przy obecności, co najmniej połowy członków, drogą uchwały podjętej głosami co najmniej dwóch trzecich osób uprawnionych do glosowania.

Przejdź do paska narzędzi