Archiwum dla miesiąca: marzec 2012


Sprawozdanie Grotmaszta za rok 2011

Roczne sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców

Uchwała nr 2

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 2 z dnia 02.03.2012 r.

 

w sprawie: zmian w statucie Bractwa Kapchornowców.

 

Zgodnie z art. 31 statutu Bractwa Kaphornowców dotyczącym sposobu wprowadzania zmian w statucie Bractwa
uchwala się:

 

1.Następujące artykuły statutu Bractwa przyjmują brzmienie:

 

Art. 22.

  1. Grotmaszt powołuje i odwołuje członków Kapituły, która ma działać w składzie od 7 do 10 osób.
  2. Grotmaszt powołuje Kwestarza, który czuwa nad skarbcem Bractwa oraz pozostałych członków Kapituły, którym stanowiska i zakres czynności określa w zależności od potrzeb Bractwa.

 

Art. 28.

Uchwały władz Bractwa są prawomocne, jeśli zapadają:

  • na Walnym Zgromadzeniu zwykłą większością głosów członków, ale przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, i przy dowolnej liczbie członków w drugim terminie (który może być wyznaczony nie wcześniej niż 15 minut po pierwszym);

Pozostałe zapisy art. 28 pozostają bez zmian.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Uchwała nr 1

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 1 z dnia 02.03.2012 r.

 

w sprawie: nadania Członkostwa Honorowego Bractwa Kaphornowców.

 

Na podstawie art. 21 statutu Bractwa Kaphornowców w sprawie nadawania tytułu członka honorowego oraz zgodnie z art. 28 dotyczącym sposobu podejmowania uchwał przez władze Bractwa

uchwala się:

 

  1. Za szczególne osiągnięcia dla Bractwa nadaje się tytuł Honorowy Członka Bractwa, o którym mowa w art. 10 ust. 2 statutu, twórcom i współzałożycielom Bractwa:
    – Zenonowi GRALAKOWI;
    – Tadeuszowi JABŁOŃSKIEMU.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Przejdź do paska narzędzi