Sprawozdania z działalności
15 listopada 2011

Protokół z posiedzenia Kapituły 12.11.2011r.

KAPITUŁA BRACTWA KAPHORNOWCÓW

(Statek muzeum „DAR POMORZA” – 12.11.2011 r.)

 

Kapituła Bractwa Kaphornowców zajmowała się następującymi problemami:

 

 1. Rozpatrzenie zmian w programie Dorocznego Spotkania Bractwa Kaphornowców’2011;
 2. Zapoznanie ze stanowiskiem kpt. Waldemara Waszczyka w sprawach:
  – sposobu nadawania tytułu „Przyjaciel Bractwa”;
  – formy wyróżniania kapitana załóg kaphornowych „Laurem Kapitańskim”.
 3. Dyskusja na temat znaczka „Przyjaciela Bractwa” i „Honorowego Członka Bractwa”;
 4. Dyskusja nad wnioskiem Andrzeja Liźniewicza w sprawie unormowania zasad współpracy członków Kapituły Bractwa w zakresie opracowywania uchwał, decyzji i protokołów z posiedzeń;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Bractwa do Kapituły Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza.

 

Ad.1. Grotmaszt przedstawił propozycję zmian w programie spotkania polegającą na zamianie kolejności realizacji przedsięwzięć. Zgodnie z przedstawioną propozycją informacja redaktora Janusza Zbierajewskiego o wznowieniu prac nad drugim wydaniem książki „Pokłon Hornowi” zostanie przedstawiona przed relacją z rejsu dookoła przylądka Horn s/y „Solanus”. Jednocześnie Grotmaszt poinformował, że na wręczeniu tytułu „Przyjaciela Bractwa Kaphornowców” – Prezydentowi Miasta Gdyni, pana Wojciech Szczurka reprezentować będzie wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, pani Joanna Zielińska. W związku z tym zaproponowano aby w dniu dzisiejszym przekazać na ręce pani Zielińskiej jedynie plakietkę pamiątkową, natomiast przekazania dyplomu nadającego tytuł „Przyjaciel Bractwa Kaphornowców” panu Prezydentowi dokona delegacja Kapituły Bractwa w innym terminie. Propozycja została przyjęta. Grotmaszt zaapelował, na prośbę dyrektora Muzeum Morskiego w Gdańsku o zakończenie spotkania o godz. 13.30.

Uzupełniono również porządek Spotkania w punkcie inne sprawy o przekazanie Bractwu przez autora, kpt. Michała Bogusławskiego książki pt.: „99 węzłów pod Hornem”, relacji z rejsu wokół Przylądka Horn s/v „Zjawa IV”.

 

Ad.2. Grotmaszt przedstawił komentarz przesłany (e-mail) przez kpt. Waldemara Waszczyka odnoszący się do dyskusji podjętej na poprzednim (17.10.2011 r.) posiedzeniu Kapituły Bractwa dotyczącej sposobu nadawania tytułu „Przyjaciel Bractwa” oraz formy wyróżniania kapitana załóg kaphornowych „Laurem Kapitańskim”.

W wyniku dyskusji uzgodniono (przegłosowano jednomyślnie):

 1. w sprawie nadawania tytuł „Przyjaciel Bractwa Kaphornowców” postępować zgodnie z art. 10 statutu Bractwa; tytuł nadawać na mocy decyzji Kapituły Bractwa;
 2. w sprawie „Lauru Kapitańskiego”, że będzie on przedstawiał odznakę Bractwa otoczoną wieńcem laurowym i przyjmie formę zapinki do chusty; w tym celu zostanie przygotowany regulamin oraz stosowna uchwała, wprowadzająca regulamin oraz wzór zapinki – termin realizacji kolejne posiedzenie Kapituły.

 

Ad.3. W wyniku dyskusji uzgodniono jednomyślnie, że nie ma potrzeby wprowadzania znaczka wyróżniającego „Przyjaciela Bractwa Kaphornowców” oraz „Honorowego Członka Bractwa”.

„Przyjaciel Bractwa Kaphornowców” otrzymuje dyplom okolicznościowy, a „Honorowy Członek Bractwa” zostaje wyróżniony chustą koloru żółtego oraz odznaką Bractwa i otrzymuje takie same przywileje jak członek zwyczajny. Również w tej sprawie zostanie podjęta stosowna uchwał na najbliższym posiedzeniu Kapituły Bractwa.

 

Ad.4. W odniesieniu się do wniosku Andrzeja Liziniewicza ustalono, że w celu usprawnienia informowania członków Bractwa o pracach kapituły Bractwa, w tym protokołach z posiedzeń, podejmowanych decyzjach, uchwałach oraz innych ważnych dla Bractwa sprawach, materiały informacyjne, umieszczane następnie na stronie Internetowej Bractwa (www.bractwo-kaphornowcow.pl) będą przekazywane niezwłocznie. Za opracowywanie uchwał i decyzji odpowiedzialnym zobowiązał się być Bezanmaszt. Protokoły z posiedzeń Kapituły Bractwa sporządzać będzie wskazany każdorazowo przez Grotmaszta członek Kapituły.

 

Ad.5. Podjęto uchwałę nr 10 Kapituły Bractwa Kaphornowców w sprawie wyboru przedstawicieli Bractwa Kaphornowców do składu Kapituły Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza. W głosowaniu jawnym Kapituła Bractwa na przedstawicieli Bractwa do kapituły wyżej wymienionej nagrody jednomyślnie wybrała:

 • Czesława Dyrcza;
 • Bohdana Sienkiewicza.
Przejdź do paska narzędzi